Istmét lehet pályázni ösztöndíjra

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes-ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, a félévi eredmény alapján február-június hónapokra, az év végi eredmény alapján szeptember-január hónapokra. A támogatás mértéke havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

  1. Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,
  2. Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója

    c. féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja 

  • ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at
  • cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom jegyek nem vehetők figyelembe)

A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell:

  • a félévi vagy év végi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát
  • a tanuló lakcímkártyáját.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az ösztöndíj megállapításáról postai úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló más intézményben folytatja tanulmányait.

pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül. A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin érhető el.

év végi eredmények alapján a kérelem benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15. (kedd)

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani. Az ösztöndíjjal kapcsolatos részletszabályokat a 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Kozma Andreától kérhető (06-1-462-3329, kozma.andrea@erzsebetvaros.hu).

A pályázattal kapcsolatos információk itt is elérhetők!

Erzsébetváros Önkormányzata

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.